નવા લેખો

કુર્બાનીની નઝર માનવુ(માનતા માનવી)

સવાલ– શરીઅતનાં રૂ થી શું આાદેશ છે તે માણસનાં વિષે જેણે નઝર માની(માનતા માની) કે અગર તેનું ફલાણું કામ થઈ ગયુ, તો તે કુર્બાની કરશે, તો જો તેનું ફલાણું કામ પુરૂ થઈ જાય, શું તેનાં પર કુર્રબાની વાજીબ થશે. વધારેમાં એ પણ બતાવશો કે આ મસઅલામાં માલદાર અને ગરીબનાં દરમિયાન …

વધારે વાંચો »