નવા લેખો

રોઝાની હાલતમાં અશ્લીલ ફોટા અથવા વીડિયો જોવા અથવા માત્ર વિચારવાથી સ્ખલન(ઈનઝાલ)

સવાલ– અગર કોઈ વ્યક્તિ રોઝાની અશ્લીલ ફોટા અથવા વીડિયો જોવા અથવા માત્ર ખ્યાલ કરે અને તેનાંથી સ્ખલન(ઈનઝાલ) થઈ જાય, તો શું તેનો રોઝો ફાસિદ થઈ જશે?

વધારે વાંચો »

એવા માલ પર ઝકાત જે વેચવાનાં ઈરાદાથા ખરીદવામાં આવ્યો હોય પછી વેચવાનો ઈરાદો છોડી દીઘો હોય

સવાલ– એક માણસે કોઈ સામાન વેચવાની નિય્યતથી ખરીદ્યો પછી તેણે વેચવાનો ઈરાદો છોડી દીઘો. થોડા દિવસ બાદ પાછો તેણે સામાન વેચવાનો ફેસલો કર્યો, તો શું તે સામાન પર ઝકાત ફર્ઝ થશે?

વધારે વાંચો »

ઝકાતની રકમથી ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ ખરીદીને ગરીબ ને આપવુ

સવાલ– શું ઝકાતની રકમથી ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ ખરીદીને ગરીબોને ખવડાવવુ જાઈઝ છે? શું રમઝાનનાં મહીનામાં ઝકાતની રકમથી ગરીબોને ઈફતાર કરાવવુ જાઈઝ છે?

વધારે વાંચો »

હદિયો યા કર્ઝની સૂરતમાં ઝકાત આપવુ

સવાલ– શું અગર કોઈ ગરીબ મુસલમાનને કંઈ પૈસા હદિયા અથવા કર્ઝાનાં તૌર તર આપીદે અને આપતી સમયે ઝકાતની નિય્યત કરે તો શું એવી રીતે કરવાથી ઝકાત અદા થઈ જશે?

વધારે વાંચો »