ફજર અને મગરિબ ની નમાઝ બાદ સો (૧૦૦) વાર દુરૂદ શરીફ ‎

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مائة صلاة حين يصلي ‏الصبح قبل أن يتكلم قضى الله تعالى له ‏مائة حاجة يعجل له منها ثلاثين ويدخر له سبعين وفي المغرب ‏مثل ذلك قالوا: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله قال: إن الله وملائكته يصلون ‏على النبي يأيها الذين ‏آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد حتى تعد مائة (رواه أحمد بن موسى الحافظ بسند ‏ضعيف كذا في ‏القول البديع صـ ۳٦٤)‏‏

હઝરત જાબિર (રદિ.) થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે) ઈરશાદ ફરમાવ્યુ કે “જે વ્યક્તિ ફજરની નમાઝ પછી કોઈની સાથે વાતચીત કરવા પેહલા મારા પર સો(૧૦૦) વાર દુરૂદ મોકલે, અલ્લાહ તઆલા તેની સો (૧૦૦) જરૂરતોં પૂરી ફરમાવશે. તીસ (૩૦) જરૂરતો દુનિયામાં જ પૂરી કરી દેશે અને સિત્તેર (૭૦) આખિરતનાં માટે બાકી રાખશે (સિત્તેર જરૂરતો આખિરતમાં પૂરી ફરમાવશે) અને અગર કોઈ મગરીબની નમાઝ પછી સો (૧૦૦) વાર દુરૂદ પઢે, તો તેનાં માટે પણ આજ વાદો છે. સહાબએ કિરામ (રદિ.) પુછ્યુઃ હે અલ્લાહ તઆલાનાં રસૂલ ! અમે તમારા પર કઈ રીતે દુરૂદ મોકલીએ, તો નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે) તેમને સો વખત નીચે આપેલ દુરૂદ પઢવાની નસીહત કરીઃ

إِنَّ الله وَمَلئِٰكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النِّبِيِّ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد

હઝરત ઉમ્મે સુલૈમ (રદિ.) અને નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમનો મુબારક પસીનો.

હઝરત ઉમ્મે સુલૈમ (રદિ.) (જેવણ નબિએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) નાં માટે મહરમ હતા) થી રિવાયત છે કે એક વખત રસૂલે કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) તેમનાં ઘરે તશરીફ લાવ્યા અને કયલુલા ફરમાવ્યુ. કયલુલાનાં દરમિયાન નબિએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) નાં મુબારક શરીર થી પસીનો નિકળવા લાગ્યો.

તો હઝરત ઉમ્મે સુલૈમ (રદિ.) એક શીશી લીઘી અને તેમાં આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) નો મુબારક પસીનો ભેગુ કરવા લાગ્યા. જ્યારે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) જાગ્યા, તો સવાલ કર્યો કે “હે ઉમ્મે સુલૈમ આ તમે શું કરી રહ્યા છો?” તેવણે જવાબ આપ્યોઃ આ તમારો પસીનો છે, જેને અમે પોતાની ખુશ્બુ માં ભેળવશુ, કારણકે આનાંથી વધીને કોઈ ખુશ્બુ નથી. આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે) તેમને પસીનો ભેગો કરવાની પરવાનગી આપી દીઘી અને તેમનાં આ અમલ પર કોઈ નકીર નહી ફરમાવી. (મુસ્લિમ શરીફ)

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّم دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ

Check Also

કયામતનાં દિવસે હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) થી સૌથી વધારે ‎નજીક માણસ

હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન મસઉદ (રદિ.) થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે) ઈરશાદ ફરમાવ્યુઃ “કયામતનાં દિવસે મારાથી સૌથી વઘુ નજીક તે માણસ હશે જેણે...