હદિયો યા કર્ઝની સૂરતમાં ઝકાત આપવુ

સવાલ– શું અગર કોઈ ગરીબ મુસલમાનને કંઈ પૈસા હદિયા અથવા કર્ઝાનાં તૌર તર આપીદે અને આપતી સમયે ઝકાતની નિય્યત કરે તો શું એવી રીતે કરવાથી ઝકાત અદા થઈ જશે?

જવાબ- અગર ઝકાત આપવા વાળાએ ગરીબ મુસલમાન ને હદિયો યા કર્ઝ આપતા સમયે ઝકાતની નિય્યત કરી લીઘી તો ઝકાત અદા થઈ જશે. અલબત્તા અગર તેણે કર્ઝ કહીને ઝકાત આપી છે, તો તેનાં માટે તે માલને પાછો લેવુ જાઈઝ નહી થશે. અને અગર તેવણ માલને પાછો લઈ લે, તો ગુનેહગાર થશે.

નોટઃ- અગર ઝકાત આપવા વાળો ઝકાતની રકમ પાછો લઈ લે, તો તેનાં માટે પાછી લીઘેલી રકમને ઉપયોગ કરવુ જાઈઝ નથી, બલકે તેનાં પર વાજીબ છે કે તે પાછી લીઘેલી રકમને કોઈ ગરીબ મુસલમાન (જે ઝકાતનો મુસ્તહિક છે) ને આપી દે.

અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે.

(وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله نية) أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضا تجزيه في الأصح (رد المحتار ۲/۲٦۸)

والعبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه حتى لو قال المحترم وهبت لك هذا الشيء أو أقرضتك وينوي به الزكاة وقع عن الزكاة (الفتاوى البزازية ۱/٤۱)

ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه، وهو الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية (الفتاوى الهندية ۱/۱۷۱)

દારૂલ ઈફ્તા,મદ્રેસા તાલીમુદ્દીન

ઈસિપિંગો બીચ, દરબન, દક્ષિણ આફ્રીકા

Source: http://muftionline.co.za/node/155

Check Also

રોઝાની હાલતમાં અશ્લીલ ફોટા અથવા વીડિયો જોવા અથવા માત્ર વિચારવાથી સ્ખલન(ઈનઝાલ)

સવાલ– અગર કોઈ વ્યક્તિ રોઝાની અશ્લીલ ફોટા અથવા વીડિયો જોવા અથવા માત્ર ખ્યાલ કરે અને …